top of page

Algemene voorwaarden Free Up & Play

Ces clauses sont en néerlandais. Chaque partie déclare maîtriser cette langue suffisamment pour comprendre les clauses. These conditions are in Dutch. Every party understands this language enough to understand the conditions. Diese Bedingungen sind in Niederlandisch. Jede Vertragspartei versteht diese Sprache und damit die Bedingungen ausreichend.


ART. 1. DEFINITIES
Met Maria Wouters wordt bedoeld: Maria Wouters, met woonplaats te 2300 Turnhout, Kamiel Van Baelenstraat 11, gekend in de KBO onder nummer BE0703.769.840, met e-mailadres miekewouters@skynet.be. De Klant is eenieder met wie Maria Wouters in een contractuele relatie staat of komt te staan. De Consument is iedere Klant die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De Partijen zijn Maria Wouters en de Klant samen. De Voorwaarden zijn onderhavige algemene voorwaarden. Een Overeenkomst is de combinatie van de Voorwaarden met bijzondere voorwaarden, waarbij Maria Wouters en de Klant partij zijn.


ART. 2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. De Voorwaarden zijn als kaderovereenkomst toepasselijk op de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van alle Overeenkomsten tussen Partijen, vanaf de aanvaarding van de Voorwaarden. Zij zijn op aanvullende wijze ook toepasselijk op de Overeenkomsten die eerder werden aangegaan. Indien van enige bepaling wordt afgeweken in een bijzondere overeenkomst (bestelbon, werkorder, ...), dient dit uitdrukkelijk en wederkerig te gebeuren en doet zulks geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.
2.2. Dat Maria Wouters een clausule die in haar voordeel werd gestipuleerd vrijwillig niet toepast of afdwingt, betekent geenszins afstand van recht.
2.3. De Consument dient de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Behoudens kennelijk tegenbewijs aanvaardt de andere Klant ze, indien niet uitdrukkelijk, impliciet door o.m. een aanbod te aanvaarden of factuur te betalen waarop zij staan vermeld, of door ze niet binnen een redelijke maar korte termijn te protesteren vanaf de ontvangst ervan.
2.4. Partijen kiezen voor deze Voorwaarden en komen overeen dat de algemene voorwaarden (in ruimste zin) van de Klant niet op de Overeenkomsten toepasselijk zijn, tenzij zij uitdrukkelijk door Maria Wouters worden aanvaard en/of zij door Maria Wouters werden aanvaard voorafgaandelijk aan de aanvaarding door de Klant van deze Voorwaarden, in welk geval de algemene voorwaarden van de Klant wel toepasselijk zijn op de Overeenkomsten waarbij Maria Wouters deze heeft aanvaard (strikte interpretatie), zij het op ondergeschikte en aanvullende wijze, bij conflict tussen bepalingen hebben deze Voorwaarden voorrang. De Klant doet afstand van haar eigen clausules die de toepassing van deze Voorwaarden in andersluidende zin beperken of uitsluiten. Er zal dan ook geen wederzijdse opheffing van voorwaarden plaatsvinden.


ART. 3. AANBOD EN AANVAARDING
ART. 3.1. INFORMATIE VERSTREKKEN
De Klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van Maria Wouters omtrent zijn noden. Omgekeerd bevindt alle nodige info omtrent de goederen, diensten en prestaties van Maria Wouters zich ter beschikking van de Klant, die zich bij zijn overweging steeds tot Maria Wouters kan richten voor extra info, reden waarom de Klant zelf verantwoordelijk is voor zijn uiteindelijke keuze.


ART. 3.2. OFFERTE
Algemene brochures, prijslijsten, catalogi, website en dergelijke zijn louter indicatief en verbinden Maria Wouters niet. Zij maken geen aanbod uit. Offertes binden Maria Wouters gedurende een termijn van één maand vanaf de opsteldatum, voor zover zij door de Klant voorbehoudloos worden aanvaard. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending door de Klant van de offerte. Tot aan deze aanvaarding door de Klant, kan Maria Wouters deze weliswaar ten allen tijde herroepen. De Klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of het voorstel overeenstemt met zijn noden en wensen. Als de Klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen of voorwaarden, of slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, heeft de offerte haar bindende kracht verloren en geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Klant aan Maria Wouters. Bij aanbod van de Klant aan Maria Wouters, komt de Overeenkomst tot stand: indien Maria Wouters het aanbod van de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, of indien Maria Wouters het aanbod van de Klant impliciet aanvaardt door de uitvoering te starten, of indien Maria Wouters aan de Klant een (nieuwe) offerte opmaakt die door de Klant voorbehoudloos wordt aanvaard. Een offerte omvat enkel wat er uitdrukkelijk in staat vermeld, zolang de voorraad strekt, en geldt enkel voor de ene opdracht of bestelling waarvoor zij werd opgemaakt, zonder te binden voor andere of volgende (aanvragen tot) samenwerkingen. Zij dient op dat vlak strikt te worden geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of bijkomend gevraagde werken of kosten waarvoor niet uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van de Klant. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend. Alle bedragen zijn excl. BTW, behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn steeds ten laste van de Klant.


ART. 4. PRIJS
ART. 4.1. ALGEMEEN
Facturen zijn contant betaalbaar, in EUR. Het betreffen steeds brengschulden.
. Maria Wouters blijft gerechtigd blijft om de Klant tussentijdse facturen te zenden op andere tijdstippen naar keuze, volgens de vordering van de prestaties. Maria Wouters is gerechtigd de opstart of voortzetting van haar prestaties uit te stellen tot na de betaling, onverminderd andere rechten. Maria Wouters mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden.


ART. 4.2. NIET INBEGREPEN
Prijzen dienen strikt te worden geïnterpreteerd. Al wat niet uitdrukkelijk is vermeld als inbegrepen, is niet inbegrepen. Wat niet is inbegrepen maar wel geleverd, zal worden aangerekend aan marktconforme prijzen (marginale toetsing). De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Klant. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo, wordt de prijs van de nog te factureren werken en te leveren goederen overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In elk geval nooit inbegrepen in de prijs Evt. gemaakte en/of voorgeschoten kosten zijn niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend.


ART. 4.3. INDEXATIE
De prijzen van Maria Wouters kunnen door Maria Wouters jaarlijks, op 1 januari, worden geïndexeerd. De aan de index aangepaste prijs zal berekend worden door de toepassing van de volgende formule: (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer = nieuwe prijs. De elementen van deze formule worden omschreven als volgt: Basisprijs = de prijs die volgt uit de Overeenkomst. Aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand januari van het jaar waarin de Overeenkomst werd gesloten. Nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het afgelopen jaar.


ART. 4.4. LAATTIJDIGE OF ONVOLLEDIGE BETALING
4.4.1. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de Klant zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 8% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 10% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 75 euro per hoofdsom, onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen, en onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.
4.4.2. Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door Maria Wouters zal vanaf ingebrekestelling dezelfde interesten en schadebeding blootstellen, berekeningsvoet weliswaar verminderd met twee procent (per jaar, bij interesten). Deze vergoeding ligt iets lager, gezien Partijen menen dat het economisch risico van Maria Wouters bij wanbetaling door de Klant vaak hoger ligt dan omgekeerd. De Klant aanvaardt deze vergoedingen en werkwijze als gelijkwaardig.
4.4.3. Bij het geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven van een vervallen schuld van de Klant, worden alle nog niet vervallen schulden van de Klant onmiddellijk opeisbaar. Betalingen na vervaldatum zullen eerst aangerekend worden op interesten, schadebeding, gerechtskosten en uitvoeringskosten, en daarna pas op de hoofdsom. De door de Klant verschuldigde rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd.
4.4.4. Partijen verklaren wederkerig dat bovenstaande vergoedingen geen onevenwicht doen ontstaan, niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de andere Partij kan worden geleden, en niet te boven gaan aan de schade die zij bij aanvang van de Overeenkomst konden vaststellen, in geval van wanprestatie door de andere Partij.


ART. 4.5. HOOFDELIJKHEID
Indien een bestelling of opdracht wordt geplaatst door meerdere personen, zullen alle bestellers hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot betaling van de prijs, uurlonen, kosten en vergoedingen, en dit ongeacht aan wie Maria Wouters haar factuur heeft gericht. Ook wie een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.


ART. 5. LEVERING
ART. 5.1. PLAATS EN INONTVANGSTNEMING
Levering gebeurt op de zetel van Maria Wouters, tenzij anders afgesproken of tenzij levering op een andere locatie duidelijk blijkt uit de aard van de prestatie. Het risico gaat over op de Klant van zodra zij deze in ontvangst kan nemen. De Klant is ertoe gehouden de levering mogelijk te maken. Voorbehoud wordt gemaakt voor het vorderen van o.m. stockagekosten. Indien levering op verplaatsing is afgesproken moet de Klant ervoor zorgen dat de leverplaats op normale wijze bereikbaar is en dat hij of een vertegenwoordiger aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. Is dit niet het geval, heeft Maria Wouters de vrije keuze om de levering terug mee te nemen op risico en op kosten van de Klant, of toch te leveren op de locatie of bij een nabuur, op risico van de Klant.


ART. 5.2. LEVERINGSTERMIJN
5.2.1. Er gelden geen specifieke levertermijnen, levering gebeurt binnen een redelijke termijn.
5.2.2. Uitdrukkelijke termijnen zijn vastgelegd in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.
5.2.3. De leveringstermijn begint te lopen op de eerste werkdag die volgt op het punt waarop overeenstemming is bereikt over alle commerciële en technische details, Maria Wouters over alle noodzakelijke gegevens beschikt, aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering is voldaan, en de overeengekomen betaling is ontvangen indien toepasselijk.
5.2.4. Alle gevallen van overmacht, of vertraging veroorzaakt door de Klant (zoals wijzigingen in de opdracht) of door derden (incl. leveranciers), verlengen de leveringstermijn, zonder recht op vergoeding.
5.2.5. De termijnen voor levering of uitvoering zijn onderhevig aan vele factoren, zoals de tussenkomst van derden. Partijen komen overeen dat deze termijnen indicatief zijn, die door Maria Wouters in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid worden gehanteerd en gerespecteerd. Een afwijking ervan is niet per definitie een wanprestatie en geeft de Klant dus niet per definitie het recht enige schadevergoeding te eisen of het contract eenzijdig te beëindigen. De Klant verklaart dat dit indicatief karakter, in redelijkheid, de manier is waarop ook hij wil afspreken en geenszins is te aanzien als het eenzijdig bepalen of wijzigen van deze termijnen door Maria Wouters.


ART. 5.3. VERTRAGING
5.3.1. Indien wel een strikte leveringstermijn wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden zal de Klant de beëindiging ervan alleen kunnen eisen indien Maria Wouters in gebreke werd gesteld haar verplichtingen binnen een redelijke termijn, aangepast aan de omstandigheden, uit te voeren, met dien verstande dat de Klant geen enkele schadevergoeding van Maria Wouters kan eisen indien de uitvoering van de verplichting alsnog binnen deze redelijke termijn is geschied.
5.3.2. Indien Maria Wouters ook niet in die redelijke termijn kon leveren, zal Maria Wouters aan de Consument een interest verschuldigd zijn ten titel van enige schadevergoeding, berekend op de waarde van de niet geleverde goederen of prestaties, aan dezelfde interestvoet die de Consument verschuldigd is bij laattijdige betaling. Partijen achten deze vergoeding lastens Maria Wouters gelijkwaardig.
De Klant die geen Consument is, dient zijn schade te bewijzen, doch de eventuele vergoeding is beperkt tot de bedragen die door Maria Wouters aan een Consument zouden zijn verschuldigd in dezelfde situatie. Het overschrijden van de termijn voor levering of uitvoering ontslaat hem niet van de verplichting tot afname van de goederen of prestaties.


ART. 5.4. LEVERINGSKOST
Levering is niet inbegrepen in de prijs. Zo Maria Wouters levert buiten haar zetel, gebeurt dit aan marktconforme regieprijzen, discretionair te beoordelen. Alle goederen reizen (m.i.v. lossen) voor rekening en op risico van de Klant.


ART. 6. MATERIAAL
Materiaal (goederen, bestanden, …) van Maria Wouters dat zich bij de Klant bevindt, blijft eigendom van Maria Wouters en mag enkel door Maria Wouters worden gebruikt. Materiaal dat door de Klant aan Maria Wouters ter beschikking wordt gesteld: Maria Wouters is niet verplicht dit materiaal te bewaren, de terbeschikkingstelling gebeurt in elk geval steeds op risico van de Klant, indien Maria Wouters toch kosten van bewaring maakt zal dit worden doorgerekend aan de Klant.


ART. 7. INTUITU PERSONAE
ART. 7.1. OVERDRAGEN OVEREENKOMST
Maria Wouters levert haar prestaties uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Het geheel of deels overdragen of in pand geven, door de Klant aan derden, van de Overeenkomsten met Maria Wouters of de rechten en/of plichten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgen, is niet aan Maria Wouters tegenstelbaar wanneer dit gebeurt zonder diens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. Overdracht van plichten ontslaat in elk geval nooit de Klant, behoudens indien dit ondubbelzinnig blijkt uit de voormelde toestemming. Partijen komen overeen dat het Maria Wouters wel steeds toegelaten is de Overeenkomsten, of de rechten en/of plichten die hieruit volgen, over te dragen of in pand te geven aan derden. Ook wanneer de Klant een Consument is, behalve wanneer zijn garanties door de overdracht geringer kunnen worden.


ART. 7.2. ONDERAANNEMING EN SAPITEURS
Het is Maria Wouters steeds toegestaan om bij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen samen te werken met derden (eigen toeleveranciers, onderaannemers en specialisten). De samenwerking is op dat vlak niet intuitu personae.


ART. 8. AANSPRAKELIJKHEID
ART. 8.1. MIDDELENVERBINTENISSEN
Maria Wouters verbindt zich uitsluitend tot middelenverbintenissen, zelfs bij andersluidende rechtspraak of gebruiken in gelijkaardige casussen, behoudens wanneer dwingend recht zich daartegen uitdrukkelijk verzet.


ART. 8.2. EXONERATIE
Maria Wouters is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout of die van haar aangestelden (bij B2C ook die van haar lasthebbers) of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van haar essentiële (B2B) of voornaamste (B2C) verbintenissen. Haar aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot eenmaal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht afgesproken of werkelijk gefactureerde prijs (hoogste van de twee). Indien het een recurrente opdracht betreft, is dit eenmaal het bedrag van de erelonen die aan de Klant werden gefactureerd gedurende de zes maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze korter is dan deze termijn. Zulks in elk geval met als maximum de werkelijke tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Maria Wouters, eventuele franchise ten laste van de Klant. In de B2C-relaties steeds zonder afbreuk te doen aan de wettelijke aansprakelijkheid van Maria Wouters bij overlijden of lichamelijk letsel van de Consument ten gevolge van een doen of nalaten van Maria Wouters of aan dwingende regelgeving inzake bescherming van de Consument. Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als één schadegeval. Maria Wouters kan nooit aangesproken worden voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhoging van kosten, storing van de planning, storing in de software, verlies van de verwachte winst, kapitaal, cliënteel, e.a.


ART. 8.3. OVERMACHT, IMPREVISIE EN HARDSHIP
Overmacht is de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door Maria Wouters geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de redelijke controle van Maria Wouters. Imprevisie is elke verandering van omstandigheden, buiten de redelijke controle van Maria Wouters, die de uitvoering van de prestaties van Maria Wouters ernstig bemoeilijkt en/of aanleiding geeft tot disproportionele schade aan haar belangen. Er hoeft bij overmacht of imprevisie geen onvoorzienbaar, ontoerekenbaar en/of onvermijdelijk karakter te zijn of worden bewezen (met dien verstande dat Maria Wouters zich niet op overmacht of imprevisie kan beroepen wanneer deze het gevolg is van eigen opzet of zware fout van zichzelf of haar aangestelden of lasthebbers, of van het niet uitvoeren van essentiële verbintenissen). Maria Wouters zal de andere Partij binnen een redelijke termijn verwittigen van de overmacht of imprevisie. Maria Wouters is niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis die door overmacht en/of imprevisie wordt gehinderd. Bij imprevisie heeft Maria Wouters het recht te eisen van de andere Partijen dat, met goede trouw, alternatieve billijke clausules worden onderhandeld die de imprevisie remediëren. Bij overmacht of imprevisie langer dan drie, opeenvolgend, is Maria Wouters gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Ook bij overmacht in hoofde van de Klant, langer dan drie, opeenvolgend, is Maria Wouters gerechtigd de ontbinding van de Overeenkomst te vragen of zelf in te roepen zonder aansprakelijkheid en zonder plicht tot enige schadevergoeding. Imprevisie kan door de Klant niet worden ingeroepen, de Klant vindt dat, gezien een hoger economisch risico bij Maria Wouters, niet kennelijk onevenwichtig.


ART. 8.4. VRIJWARING
8.4.1. Indien de Klant één van zijn verbintenissen niet nakomt en als gevolg hiervan een derde een vordering heeft ingesteld of dreigt in te stellen tegen Maria Wouters en/of haar aangestelden en medewerkers, dan zal de Klant Maria Wouters en/of haar aangestelden en medewerkers schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheid die hier rechtstreeks of onrechtstreeks uit volgt.
8.4.2. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij aansprakelijkheid in hoofde van Maria Wouters ten aanzien van derden, ingevolge de samenwerking met de Klant. De Klant vrijwaart Maria Wouters voor elke hogere aanspraak vanwege die derde.


ART. 8.5. FOUTLOZE AANSPRAKELIJKHEID
Schade en vergoedingen ingevolge een foutloze aansprakelijkheid bij de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds ten laste van de Klant. Waaronder doch niet uitsluitend bovenmatige burenhinder.


ART. 9. KLACHTEN
De Klant formuleert klachten binnen de volgende termijnen, bij gebreke waaraan de levering en/of facturatie is aanvaard (1) algemene klacht of zichtbaar gebrek: binnen acht dagen na de levering en/of prestatie, (2) verborgen gebrek: binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken (3) facturatie: binnen veertien dagen na verzending van de factuur.
Om ontvankelijk te zijn dienen rechtsvorderingen door de Klant te worden ingeleid binnen een korte en redelijke termijn na het formuleren van een ontvankelijke klacht, met een maximum van niet van toepassing vanaf (1) de levering en/of prestatie bij zichtbaar gebrek (2) de ontdekking bij verborgen gebrek (3) verzending van de factuur bij betwisting factuur. Dit behoudens kortere wettelijke termijnen.
Gelet op o.m. de aard van de leveringen en de sector, aanvaarden Partijen deze termijnen als redelijk.


ART. 10. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING
Bij het in gebreke blijven van de Klant tot de tijdige en correcte nakoming van één of meer op hem rustende verplichtingen ten aanzien van Maria Wouters, ondanks de naleving door Maria Wouters van haar opeisbare verplichtingen, kan Maria Wouters de nakoming van haar verdere verplichtingen t.a.v. de Klant geheel of deels schorsen, totdat de Klant al zijn verplichtingen voldeed. Partijen komen overeen dat dit recht ook geldt voor verplichtingen uit andere overeenkomsten (werf- of dossieroverschrijdend). Alle kosten en lasten voortvloeiend uit zo’n opschorting (bvb.: staan- en opslagkosten) zijn ten laste van de Klant en dienen meteen te worden voldaan. De Klant ziet af van eender welke vergoeding ingeval Maria Wouters hierbij een interpretatiefout maakte, behoudens opzettelijke of zware fout. Bij dit artikel wordt onder Klant verstaan: de Klant en zijn verbonden ondernemingen, en onder Maria Wouters: Maria Wouters en haar verbonden ondernemingen. Maria Wouters is niet verplicht haar verplichtingen eerst op te schorten, alvorens het einde van de Overeenkomst in te roepen.


ART. 11. RETENTIERECHT
Maria Wouters behoudt zich het recht voor om de afgifte te weigeren van de goederen die haar werden toevertrouwd of die door haar worden vervoerd of behandeld, tot de algehele betaling van alle aan Maria Wouters verschuldigde bedragen, zelfs zonder dat deze bedragen rechtstreeks betrekking moeten hebben op de ingehouden goederen. Er kunnen stockagekosten worden aangerekend. Van zodra het retentierecht wordt ingeroepen, gaat het risico (voor zover zich dat bij Maria Wouters bevond) weer over op de Klant. T.a.v. de Consument geldt dit retentierecht niet wanneer zijn betalingsweigering gestoeld is op een vaststaande wanprestatie of gebrekkige uitvoering door Maria Wouters.


ART. 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Diensten en goederen waarvan werd afgesproken dat de eigendomsrechten overgaan op de Klant, blijven eigendom van Maria Wouters tot de volledige betaling van de hoofdsom door de Klant. Alle risico’s zijn wel ten laste van de Klant vanaf de levering. Het is Maria Wouters toegestaan om op de vervaldag onbetaalde goederen terug te halen zonder voorafgaande toestemming van de Klant. De Klant verleent het recht aan Maria Wouters om hiertoe zijn erf of werf te betreden.


ART. 13. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
ART. 13.1. ALGEMEEN
In de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst wordt afgesproken of, en in welke mate, overeengekomen prestaties eenmalig worden geleverd, dan wel gedurende een bepaalde of onbepaalde duur. Indien niets wordt afgesproken, worden de prestaties eenmalig geleverd.
Indien in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een onbepaalde duur heeft, is de Overeenkomst opzegbaar conform de bepalingen in de bijzondere voorwaarden, bij gebreke daaraan is deze steeds opzegbaar mits naleving van een redelijke opzeggingstermijn. Maria Wouters is gerechtigd om tijdens de opzeggingsperiode minstens een vergoeding te facturen die pro rata gelijk is aan wat werd gefactureerd tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan de opzegging, indien de werkelijke prestaties lager zouden uitvallen.
Indien in de bijzondere voorwaarden werd bepaald dat de Overeenkomst een bepaalde duur heeft, is de Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. Partijen verklaren in de bijzondere voorwaarden erop te letten of te hebben gelet een bepaalde duur af te spreken die niet leidt tot een 'abnormaal lange gebondenheid' of een kennelijk onevenwicht in verbintenissen. Enkel indien wel een abnormaal lange gebondenheid zou ontstaan, die leidt tot een kennelijk onevenwicht, is de Overeenkomst van bepaalde duur tussentijds opzegbaar maar dient steeds een redelijke opzeggingstermijn te worden nageleefd.


ART. 13.2. ONTBINDING
13.2.1. Eenzijdige verbreking door de Klant, zonder naleving van termijnen of overmacht, maakt een schadevergoeding opeisbaar van 10% van de prijs van de niet geleverde prestaties.
Bij eenzijdige verbreking door de Klant is inzake de recurrente prestaties een verbrekingsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de vergoeding die zou zijn gefactureerd gedurende de rest van de bepaalde duur, of indien de recurrente prestaties werden geleverd voor onbepaalde duur, de vergoeding die zou zijn gefactureerd gedurende een opzegging, dit alles pro rata berekend op basis van de prijs van de prestaties die werden gefactureerd de twaalf maanden voorafgaand aan de verbreking. Indien de Overeenkomst nog geen aanvang had genomen, bedraagt de verbrekingsvergoeding wat deze prestaties betreft 250 euro.
Deze vergoedingen zijn forfaitair begroot maar onder voorbehoud van bewijs door Maria Wouters van hogere schade. Partijen verklaren, gelet op hun bijzondere voorwaarden, de eigenheid van de sector, de prestaties en de planning van Maria Wouters, dat zij deze tarieven voldoende evenredig vinden aan het nadeel dat Maria Wouters kan lijden.
13.2.2. Zo de verbreking gebeurt door Maria Wouters zal de Klant recht hebben op een vergoeding, forfaitair begroot als volgt: Is Maria Wouters voornamelijk afnemer van prestaties: zelfde vergoeding als bij verbreking door de Klant. Is Maria Wouters voornamelijk leverancier van prestaties: 70% van de vergoeding bij verbreking door de Klant. De Klant erkent deze puur forfaitaire vergoeding als redelijk en als gelijkwaardig, ook waar zij iets lager kan zijn dan de vergoeding bij verbreking door de Klant. Voor de Klant zijn o.m. vaak minder indirecte kosten verbonden aan deze samenwerking.
13.2.3. Bij verbreking van een deel van de Overeenkomst, heeft de andere Partij de keuze om ofwel de schadevergoeding pro rata toe te passen, dan wel tot volledige verbreking te besluiten wanneer gedeeltelijke uitvoering redelijkerwijs niet mogelijk, nuttig of rendabel is.


ART. 13.3. ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING
Maria Wouters kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij het niet nakomen door de Klant van zijn verbintenissen en/of zo de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk wordt. Worden door Partijen daaronder ook begrepen: WCO, procedure van ontbinding, kennelijk onvermogen of faillissement van de Klant. Deze beëindiging zal worden aanzien als verbreking door de Klant en de regels daaromtrent toepasselijk maken.


ART. 14. SCHULDVERGELIJKING / NETTING
Maria Wouters heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de Klant te compenseren met eventuele vorderingen van de Klant tegenover Maria Wouters, ook na samenloop of na overdracht en verpanding van schuldvordering overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 december betreffende financiële zekerheden. Omgekeerd is het de Klant niet toegestaan zijn schuldvorderingen tegenover Maria Wouters te compenseren met eventuele vorderingen van Maria Wouters, tenzij de Klant een Consument is.


ART. 15. NIET-AFWERVING
Tijdens de samenwerking en tot en met twaalf maanden nadat de laatste Overeenkomst tussen Partijen is afgelopen, is het de Klant verboden om aangestelden en zelfstandige medewerkers van Maria Wouters af te werven.


ART. 16. VERJARING EN VERVAL
Alle aanspraken van de Klant jegens Maria Wouters moeten onverwijld in rechte worden ingesteld, en in elk geval binnen de zes maanden vanaf het ogenblik waarop de Klant het feit dat de aanspraak deed ontstaan, ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken, tenzij de wet kortere of de Overeenkomst andere termijnen voorziet. Zulks op straffe van verval en onverminderd langere termijnen uit andere toepasselijke rechtsbronnen.


ART. 17. PRIVACY EN GDPR
De Klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Maria Wouters om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst Maria Wouters naar haar privacy policy.


ART. 18. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verbonden aan de geleverde diensten, goederen en prestaties blijven behouden door Maria Wouters of door de rechthebbende derde. Ieder concept, creatie, werkmethode, voorontwerp, ontwerp, tekening, plan, bestek, … blijft eigendom van Maria Wouters. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract werd afgesloten, heeft Maria Wouters het recht om haar intellectueel en/of creatief werk opnieuw te gebruiken. De overdracht van de intellectuele rechten kan enkel blijken een expliciet geschreven overeenkomst en kan niet voortvloeien uit het feit dat bvb. het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal werd vergoed, noch uit de overdracht van het product. De Klant geeft Maria Wouters toestemming om foto’s te nemen van haar prestaties en producten, zelfs wanneer deze op maat van de Klant werden ontwikkeld, en om deze te gebruiken voor o.m. publiciteitsdoeleinden.


ART. 19. SPLITSBAARHEID, MATIGING EN NIETIGHEID
Indien zou blijken dat een bepaling van de Voorwaarden of een Overeenkomst in rechte geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of overdreven is, komen Partijen overeen dat deze bepaling automatisch herleid zal worden, en/of dat Partijen of de rechtbank (ambtshalve of op verzoek) deze bepaling zullen herleiden, tot hetgeen wettelijk maximaal toegestaan is en/of de ongeldige of nietige of overdreven bepaling zal vervangen alsof zij er steeds in de gemilderde en/of geldige versie heeft gestaan, een geldige versie die het dichtst aanleunt bij de werkelijke en oorspronkelijke bedoeling
van de Partijen. Deze bepalingen blijven dus bindend voor het maximaal gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Indien meer ondergeschikt toch tot nietigheid van een clausule moet worden besloten en het zelfs voor de rechter niet mogelijk blijkt in een vervangende geldige clausule te voorzien, zal dit niet de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg hebben (behalve wanneer het gehele artikel, respectievelijk de gehele overeenkomst, zonder die clausule niet meer kan blijven voortbestaan).


ART. 20. BEVOEGDHEID EN RECHTSKEUZE
Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De geschillen rond deze rechtsverhoudingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het rechtsgebied waar Maria Wouters haar zetel heeft, tenzij Maria Wouters er de voorkeur aan geeft het geschil elders aanhangig te maken in België. Indien de Klant een Consument is, zijn de rechtbanken die zijn aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd. Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging.

bottom of page